Tam Bir Şifa Kaynağı; Nar (Narın Faydaları)

Nar, çi­çe­ğin­den ta­ne­le­ri­ne, bu ta­ne­le­ri sa­ran zar­dan, ka­bu­ğu­na ka­dar her tarafından fayda fışkıran bir meyvedir.  Po­tas­yum ve de­mir mi­ne­ra­li ile C vi­ta­mi­ni açı­sın­dan da çok zen­gin bir mey­ve olan nar, B1, B2 vi­ta­min­le­ri ile kal­si­yum ve fos­for mi­ne­ral­le­ri­ni de ba­rın­dı­rır. En önem­li özel­lik­le­rin­den bi­ri ise kan­se­re kar­şı ko­ru­yu­cu pek çok güç­lü bi­le­şik içe­ri­yor ol­ma­sı.

Kim­ler Dik­kat­li Tü­ket­me­li?

Nar, mev­si­min­de dü­zen­li ola­rak ve de ka­ra­rın­da mut­la­ka tü­ke­til­me­si ge­re­ken ol­duk­ça önem­li bir mey­vedir. Mev­si­min­de dü­zen­li ola­rak tü­ke­ti­len nar, diğer meyvelere nazaran ol­duk­ça yük­sek oran­lar­da an­ti­ok­si­dant (kan­ser kar­şı­tı) mad­de içer­mek­te­dir.

Nar, her ne ka­dar ol­duk­ça fay­da­lı bir mey­ve ol­sa da, mi­de ve sin­di­rim sis­te­mi prob­le­mi olan­la­rın, ha­mi­le­le­rin ve ço­cuk­la­rın dik­kat­li tü­ket­me­sin­de fay­da var. Bu bi­rey­ler nar tü­ke­tim mik­tar­la­rı ile il­gi­li ola­rak di­yet uz­man­la­rı ile gö­rü­şe­bi­lir­ler.FAYDALARI

– E­ner­ji ve­rir ve yor­gun­lu­ğu gi­de­rir.

– Vü­cu­du, kal­bi, mi­de­yi ve diş et­le­ri­ni kuv­vet­len­di­rir. Tan­si­yo­nu den­ge­ler.

– Çar­pın­tı­yı gi­de­rir.

– Mi­de il­ti­ha­bı ve ağız ya­ra­sı için fay­da­lı­dır.

– Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­rir.

– Kan­ser hüc­re­le­ri­nin ge­liş­me­si­ne en­gel ola­rak, baş­ta cilt ve pros­tat kan­se­ri ol­mak üze­re, kan­se­re kar­şı vü­cu­du ko­rur.

– Kan­da­ki ko­les­te­rol ora­nı­nı ve tan­si­yo­nu dü­şü­rür.

– Da­mar sert­li­ği­ni ön­ler ve da­mar­la­rı açar. Bu özel­lik­le­riy­le kalp ve da­mar has­ta­lık­la­rı­na kar­şı ko­ru­yu­cu­dur.

– Kan­da­ki şe­ker se­vi­ye­si­ni de den­ge­le­ye­rek şe­ker has­ta­la­rı­na iyi ge­lir.

– İs­ha­li (dia­re) ön­ler te­da­vi­de des­tek sağ­lar.

– İ­yi bir id­rar sök­tü­rü­cü­dür.

– Cilt sağ­lı­ğı için fay­da­lı­dır. Cilt en­fek­si­yon­la­rın­da olum­lu kat­kı­sı var­dır ve cil­de pü­rüz­süz bir gö­rün­tü sağ­lar.

– Ba­ğır­sak­lar­da iyi huy­lu bak­te­ri­le­rin (pro­bi­yo­tik­ler) ge­li­şi­mi­ni des­tek­ler.

–  Su­yu se­si açar.

– Damar sertliği ve Kalp sağlığı için birebirdir.

– Diş eti yaralarına çözümdür

– Hazmı kolaylaştırır,

– Ba­ğır­sak­lar­da olu­şan il­ti­hap­la­rı gi­de­rir.

– Ka­nın te­miz­len­me­si­ne yar­dım­cı olur.

– Yük­sek oran­da C vi­ta­mi­ni içe­rir.

– Ka­nı te­miz­le­yi­ci özel­li­ği var­dır.

– Kuv­vet­li bir is­ha­li gi­de­ri­ci­dir

– Böb­rek il­ti­ha­bı­na iyi gel­mek­te­dir

İbrahim Saraçoğlun’dan Narın Mucizevi Faydaları